• Informácia pre žiakov odchádzajúcich tento školský rok na stredné školy!

     • Ministerstvo školstva SR mimoriadne upúšťa od povinnosti priloženia potvrdenia o lekárskej prehliadke k prihláške na strednú školu. Vyjadrenie ministra školstva Branislava Grohlinga nájdete TU:

       

      "Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára (teraz je na lekárov veľký nápor a musíme ich aspoň čiastočne odbremeniť). Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky." Reaguje tak na zvýšené nebezpečenstvo nákazy v prípade návštev ambulancií.

     • Oznam

     • Oznam pre žiakov

      Počas uzavretia školy, bude výučba čiastočne prebiehať cez internet, preto všetci žiaci sú povinní sledovať svoje emailové schránky, kde im budú vyučujúci posielať učebné texty, úlohy a pracovné listy. Žiaci, ktorí neposlali svoju emailovú adresu svojmu triednemu, možu ju poslať na zástupkyňu školy na zsskolazrs@gmail.com

     • .

     • DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

      Zatvorenie Základnej školy s materskou školou

      Andreja Sládkoviča Hrochoť od 16.marca 2020 na 14 dní.

      Oznam o uzavretí školy

      Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

           Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
           Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
            V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
           Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.
           V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.
           Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
           Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.
           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.
           Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).
           V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

      https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

     • Vesmír očami detí 2020

     • Vesmír. Pri tomto slove si každý človek predstaví všetko, čo sa o ňom naučil v škole, alebo niečo, čo ešte nikto nevidel. Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do tejto výtvarnej súťaže. Za našu školu sme poslali 18 výkresov, z ktorých do celoslovenského kola postúpili 3 práce. Organizátori vybrali prácu Olívii Kováčovej z 2.A pod názvom "Vo vesmíre je veselo", prácu šiestaka Jána Seleckého, s názvom "Obežnice" a prácu deviataka Jána Kováča - "Gravitácia". Gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole!

     • Klubársky ples

     • Do galérie Klubársky ples boli pridané fotografie.

      Fašiangy sú obdobím zábavy, dobrého jedla a osláv  odchodu zimy. Je to čas plesov a zábav. Naše deti z ŠKD nezáhaľali a zorganizovali  1. ročník detského plesu klubárov. Vyzdobili triedu, slávnostne prestreli stoly, ktoré sa prehýbali od domácich dobrôt. Nechýbala dobrá hudba a lízanková tombola. Zopakovali si zásady slušného a spoločenského správania. Že to naozaj zvládli, môže posúdiť každý, kto bol hosťom na Klubárskom plese. Tešíme  sa na ďalší ročník.