Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk np AJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CvM
Cvičenia zo Slovenského jazyka CvSJ
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Etická výchova EV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika I
Informatika INF
Matematika MAT
Mediálna výchova MEV
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OV
Práca s počítačom PsP
Pracovné vyučovanie PVC
Praktické financie FIP
Prírodopis Pr
Prírodoveda PDA
Prírodoveda PRI
Prvouka PRV
Regionálna výchova RGV
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Športová príprava ŠP
Technická výchova TchV
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorba projektov TFP
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Výtvarné spracovanie materiálu VSM
Zemepis Z

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča
    Pod kostolom 332/25, 976 37 Hrochoť
  • +421 48 4190112 , 0905657040

Fotogaléria