• Dokumenty pre rodičov

    • Milí rodičia, na tejto stránke nájdete potrebné dokumenty a informácie, ktoré Vám pomôžu ľahšie a rýchlejšie komunikovať so školou a vybaviť si mnohé veci. Dokumenty budú priebežne dopĺňané a aktualizované.

     Dokumenty a informácie pre rodičov na vybavovanie najčastejších administratívnych úkonov:

     Zákon 245/2008 (Školský zákon): 245_2008_skolsky_zakon.pdf

     1) Štúdium žiaka v zahraničí (§23 písm. b) zákona 245/008)

     Na stiahnutie: Ziadost_o_povolenie_studia_v_zahranici.pdf , ziadost_o_povolenie_plnenia_ovinnenj_skolskej_dochadzky_mimo_uzemia_SR_(1)(1).docx

     Info : Riaditeľ školy rozhoduje o povolení vzdelávania v školách mimo územia SR na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť obsahuje: meno, priezvisko a bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať. Škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu učebnice a pracovné zošity. Žiak vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy (vždy slovenský jazyk a podľa ročníka časti predmetov obsahujúce tematické celky o Slovensku - spravidla vlastiveda, dejepis, zemepis), v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať. Žiadosť na vykonanie skúšok dáva výlučne rodič, škola nie je povinná žiaka kontaktovať ohľadom vykonania skúšky! Naskenovanú žiadosť môžu rodičia poslať aj e-mailom na riaditel@zshrochot.sk.

     2) Žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky

     Na stiahnuie: Ziadost_o_odlozenie_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf

     3) Oslobodenie žiaka od vyučovania predmetu (§31 ods. 4 zákona 245/2008)

     Na stiahnutie: Ziadost_o_oslobodenie_z_TSV.pdf

     Info: Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporučenia praktického lekára pre deti a dorast môže riaditeľ základnej školy zo zdravotných dôvodov alebo z iných závažných dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť; v rozhodnutí určí náhradný spôsob vzdelávania žiaka v čase vyučovania tohto predmetu. Ak je vyučovací predmet zaradený ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa, môže byť žiak so súhlasom zákonného zástupcu uvoľnený z výchovy a vzdelávania bez náhrady.

     4) Neprítomnosť žiaka na vyučovaní (§144 ods. (9), (10) zákona 245/2008, Školský poriadok)

     Na stiahnutie: Ziadost_o_uvolnenie_ziaka_z_vyucovania.pdf

     • rodič nahlási chýbanie dieťaťa bezodkladne triednemu učiteľ
     • chýbanie žiaka časť dňa, 1, 2, 3 dni ospravedlňuje rodič prostredníctvom žiackej knižky, alebo kontaktovaním triedneho učiteľa (triedny učiteľ môže požadovať doklad od lekára pri podozrení na záškoláctvo)              
     • chýbanie žiaka viac ako 3 dni - požaduje sa potvrdenie od lekára v žiackej knižke                                            
     • ak sa v rodine žiaka vyskytnú závažné skutočnosti vedúce k neprítomnosti žiaka viac ako 3 dni je potrebné vopred požiadať riaditeľa školy o súhlas s uvoľnením žiaka                                                                        
     • ak žiak vymešká 60 vyučovacích hodín (približne 10 dní) neospravedlnene – zákonný zástupca sa dopúšťa priestupku

     5) Prestup žiaka z inej základnej školy na našu školu (§31 zákona 245/2008)

     Na stiahnutie: Ziadost_o_prihlasenie_ziaka_do_skoly.pdf

     Info: V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.

     6) Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky (§57 zákona 245/2008)

     Na stiahnutie: Ziadost_o_vykonanie_komisionalnej_skusky.pdf

     Info : Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok podľa § 55 ods. 10 alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

     O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.

     7) Prihlásenie žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (zápis) (§20 zákona 245/2008)

     Na stiahnutie: Protokol_o_zapise_do_1.rocnika.pdf

                          Dotaznik_-_zapis_do_1.rocnika.pdf

     Info: Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (zápis). Termín zápisu je stanovený vo VZN obce na prvý aprílový týždeň a je oznámený miestnym rozhlasom, prostredníctvom internetovej stránky školy, obce, plagátom v obci a v materskej škole. Súčasťou zápisu je dotazník pre rodičov, ktorý dostanú rodičia pri zápise, ale môžu si ho stiahnuť a priniesť vypísaný.