• Zmeny v škole od pondelka 12.10.2020 - po zasadnutí Ústredného krízového štábu

     • Škôlky a základné školy ostávajú v režime prezenčného vyučovania, samozrejme za sprísnených protiepidemiologických opatrení.

      Detí v materských školách majú dôrazne odporúčané nosiť rúška v priestoroch MŠ a v areáli MŠ, to platí aj pre pani učiteľky a všetkých zamestnancov MŠ.

      Žiaci prvého stupňa sú povinní nosiť rúška v triede, v budove školy aj v celom areáli ZŠ. To platí aj pre pani učiteľky.

      Žiaci druhého stupňa nosia rúška tak ako doteraz v triede, v celej budove aj areáli školy. To platí pre pani učiteľky aj všetkých zamestnancov školy.

      Od pondelka sa ruší akákoľvek mimoškolská činnosť v škole. Ruší sa krúžková činnosť! Športoviská a telocvičňa sú zavreté až do odvolania.

      Školský klub detí funguje tak ako doteraz, ale žiaci v ňom nosia počas celého dňa rúška a dodržiavajú prísne protiepidemiologické opatrenia.

     • Stanovisko školy ku COVID-19

     • !!! V dôsledku šírenia dezinformácií o aktuálnej situácii na našej škole vydávame oficiálne stanovisko:

      V prvom rade chcem rodičov, žiakov a zainteresovanú verejnosť uistiť, že do dnešného dňa (5.10.2020) neevidujeme na našej škole žiadne potvrdené ochorenie na COVID-19 u žiadneho žiaka/dieťaťa ani zamestnanca školy alebo škôlky!

      Škola postupuje podľa zelenej fázy, v štandardnom režime za sprísnených protiepidemických opatrení. Ak sa potvrdia nejaké prípady pozitívne na COVID-19, budeme postupovať v zmysle manuálu a nariadení RÚVZ. Škola bude o ďalšom postupe všetkých včas informovať.

      V tejto súvislosti so situáciou na našej škole si dovoľujeme verejnosť požiadať, aby nedochádzalo k šíreniu rôznych poplašných, nepravdivých, neoverených a klamlivých informácií ohľadne šírenia sa koronavírusu, pričom upozorňujeme, že svojím konaním by ste sa mohli dopustiť spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy v zmysle Trestného zákona.

       

      Mgr. Marian Medveď, riaditeľ školy

     • Dôležité informácie k nástupu žiakov do školy 2.9.2020.

     • Pokyny upravujúce podmienky Základnej školy s materskou školou Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25, Hrochoť na obdobie od 2.9.2020 do 14.9.2020 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu základnej školy


      ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO  PROCESU


      Základná škola materskou školou Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25, Hrochoť, bude od 2.9.2020 do 14.9.2020 v prevádzke v čase od 7:15 h. do 16:00 h., kedy bude zabezpečené prezenčné vzdelávanie žiakov, činnosť v školskom klube detí a stravovanie.                                                                                                 

      Organizácia príchodu do základnej školy od 2.9. do 14.9. 2020:

      Nástup žiakov je rozdelený do jednotlivých časových úsekov.

      Žiaci 4. ročníka prichádzajú na vyučovanie v čase od 7:25 do 7:30 h.

      Žiaci 2. ročníka prichádzajú na vyučovanie v čase od 7:30 do 7:35 h.                                 

      Žiaci 3. ročníka prichádzajú na vyučovanie v čase od 7:35 do 7:40 h.                                

      Žiaci 1. ročníka prichádzajú na vyučovanie v čase od 7:40 do 7:45 h.

      Žiaci 5. ročníka prichádzajú na vyučovanie v čase od 7:20 do 7:25 h.

      Žiaci 6. ročníka prichádzajú na vyučovanie v čase od 7:25 do 7:30 h.

      Žiaci 7. ročníka prichádzajú na vyučovanie v čase od 7:30 do 7:35 h.

      Žiaci 8. ročníka prichádzajú na vyučovanie v čase od 7:35 do 7:40 h.

      Žiaci 9. ročníka prichádzajú na vyučovanie v čase od 7:40 do 7:45 h.

      Žiaci druhého stupňa vchádzajú do areálu školy vstupnou bránou pri budove druhého stupňa!

      Pri príchode do školy bude žiakom meraná telesná teplota, žiak si pred vstupom bude dezinfikovať ruky. Zákonný zástupca do areálu školy so žiakom nevstupuje. Zákonný  zástupca žiaka 1.ročníka môže sprevádzať svoje dieťa do budovy školy v termíne od 2.9. do 14.9.2020.

      V spoločných priestoroch školy (chodby, toalety) žiaci musia nosiť rúška. Žiaci 1.stupňa ZŠ si môžu rúška v triedach z tváre zložiť. Žiaci 2.stupňa ZŠ majú nasadené rúška na tvári aj v triede. Každý žiak musí mať jedno náhradné rúško odložené v šatni a jednorazové vreckovky.

      Slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore bude v prípade priaznivého počasia iba pre žiakov 1.ročníka, za prísnych opatrení nariadených hlavným hygienikom SR (rúška, rozostupy medzi žiakmi, jeden rodič ...) Ostatní žiaci školy budú mať slávnostné otvorenie školského roku v triedach.

      Organizácia vyučovania dňa 3.9. a 4.9.2020:

      1.stupeň ZŠ:

      Vyučovanie pozostáva z vyučovacích hodín  v triede, oddychových prestávok a času stráveného v školskej jedálni počas obeda a v ŠKD.  Žiaci prvého stupňa sa vyučujú štyri vyučovacie hodiny. Odchod žiakov zo školy bude rozdelený podľa časových intervalov pre jednotlivé ročníky, a to nasledovne:

      Žiaci 1. ročníka končia vyučovanie o 11:20 h., odchod na obed 11:20                                     

      Žiaci 2. ročníka končia vyučovanie o 11:20 h, odchod na obed 11:40                                       

      Žiaci 3. ročníka končia vyučovanie o 11:20 h, odchod na obed 11:55                                       

      Žiaci 4. ročníka končia vyučovanie o 11:20 h, odchod na obed 12:10


      Po obede si prihlásených žiakov prevezmú vychovávateľky z ŠKD (družiny). ŠKD bude v prevádzke do 16,00 hod. Žiak odchádza z ŠKD po telefonickom kontakte rodiča a vychovávateľky. Rodičia do areálu školy nevstupujú (okrem zákonných zástupcov prvákov). Ostatní žiaci, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, odchádzajú domov po ukončení stravovania.


      2.stupeň ZŠ:

      Každý deň budú mať žiaci 5. až 9. ročníka 5 vyučovacích hodín (5. hod. končí 12:15 hod.). Po skončení 5.vyučovacej hodiny sa pôjdu žiaci, ktorí sa nestravujú v ŠJ do šatne prezuť a čo najrýchlejšie opustia areál školy. Obedy pre žiakov 5. až 9.roč. sa budú vydávať od 12:30 hod do 13,30 hod. Žiakov odvedie do školskej jedálne pedagóg a je tam s nimi po celý čas, kým sa žiaci neodstravujú.

       

      Stravníci 5. ročníka odchádzajú na obed o 12,20 hod.

      Stravníci 6. ročníka odchádzajú na obed o 12,30 hod.

      Stravníci 7. ročníka odchádzajú na obed o 12,40 hod.

      Stravníci 8. ročníka odchádzajú na obed o 12,50 hod.

      Stravníci 9. ročníka odchádzajú na obed o 13,00 hod.


      Organizácia vyučovania od 7.9.2020 bude prebiehať riadne podľa platného rozvrhu pre školský rok 2020/2021, ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy.


      POKYNY  ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE  (ŠJ)


      Stravovanie v ŠJ v dňoch 3. a 4. 9.2020 bude prebiehať podľa  vyššie uvedeného rozpisu pre jednotlivé ročníky, pozri Organizácia vyučovania dňa 3.9. a 4.9.2020.

      Od 7.9.2020 sa budú obedy vydávať v čase od 11,30 hod. do 13,30 hod.

      Čipy pre žiakov/stravníkov 1.ročníka sa dajú zakúpiť 2.9.2020 u pani učiteľky triednej. Cena čipu je 1€.

      Žiaka, ktorý je prihlásený na stravovanie počas vyučovania a nepríde v daný deň do školy, je zákonný zástupca povinný odhlásiť zo stravy. Odhlasuje sa do 8:00!

      POVINNOSTI  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU  DIEŤAŤA

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.docx) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie (Vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx  -  NOVÉ!!!), že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie V prípade, že ho dieťa neodovzdá, zavolá škola zákonnému zástupcovi, ktorý si musí okamžite pre dieťa prísť (dieťa nebude vpustené do triedy).
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      AK RODIČ NEMÁ MOŽNOSŤ STIAHNUŤ SI DOTAZNÍK ZO STRÁNKY ŠKOLY, ZÍSKA HO V KANCELÁRII EKONÓMKY ŠKOLY, ALEBO HO VYPLNÍ V PRVÝ DEŇ NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY.

      BEZ VYPLNENÉHO DOTAZNÍKA ŽIAK NESMIE VSTÚPIŤ DO ŠKOLY!

      Pri podozrení na ochorenie:

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

      Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti (izolačky) a triedny učiteľ, poprípade vedenie školy bude informovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.


      Iné pokyny:

      Základná škola podľa platných usmernení  neorganizuje do 1.októbra 2020  žiadne spoločné akcie – besiedky a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. Vedenie školy zabezpečí vykonávať najmenej raz denne dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy budú nachádzať. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).


      Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky Základnej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, a ďalších predpisov.      V Hrochoti,  25.8.2020                                                              Mgr. Marian Medveď

                                                                                                               riaditeľ školy

     • Aktuálne usmernenie

     • V súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2020/12614:1-A2110 s účinnosťou od 15. 6. 2020  vydávam nasledovné usmernenie k organizácii školy:

      1. ŠKD sa vracia do režimu pred prerušením vyučovania – prevádzka bude v dvoch oddeleniach do 16:00 h.
      2. Režim v ŠJ:

      11:30-12:15 h./žiaci 1.stupňa/

      12:15-12:45 h./žiaci 2.stupňa/

      12:45-13:30 h./ŠKD/

      1. Ruší sa povinné meranie teploty, avšak usmernenie ohľadom rúšok sa nemení. Žiaci, ktorí nastupujú do školy po uzatvorení škôl prvýkrát, odovzdajú pred budovou vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez tohto vyhlásenia sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania! Vyhlásenie sa opakovane predkladá aj po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni. Žiak vstupuje do budovy po dezinfekcii rúk v rúšku, rodič do budovy nevstupuje. Rúško sa používa v spoločných priestoroch (na chodbách, wc, pri presunoch). V triedach sa rúško používať nemusí. Žiak sa prezuje v šatni, odloží si topánky a presunie sa do triedy. Nezdržiava sa zbytočne na chodbách! V prvý deň nástupu do školy bude žiakom meraná teplota.
      2. Otvárajú sa  brány školy pre žiakov 6.-9.ročníka /od 22.6.2020/. Žiaci, ktorí nastúpia do školy sa prihlasujú a odhlasujú na stravu tak ako pred prerušením vyučovania, cez stránku EDUPAGE. Platí aj naďalej, že nástup žiakov do školy je na báze dobrovoľnosti.
      3. Stále platí usmernenie na hodnotenie žiakov v čase prerušenia vyučovania. 

       

      Organizácia vyučovania:

      1.stupeň – prebieha podľa rozvrhu, ktorý platí od 1.6.2020 – vyučuje sa 4 hodiny

      2. stupeň od 22.6.2020  - vyučuje sa 5 hodín

       

      V Hrochoti, 15.6.2020                                                 Mgr. Marian Medveď, riaditeľ školy

     • Obnovenie vyučovania v 6.-9. ročníku

     • Vážení rodičia,

      na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ o obnovení vyučovania Vám oznamujem, že v ZŠ s MŠ A. Sládkoviča v Hrochoti bude od 22. júna 2020 obnovené školské vyučovanie pre žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ. Návšteva školy v danom termíne je dobrovoľná a rozhoduje o nej zákonný zástupca žiaka. Žiadame Vás, aby ste triednemu učiteľovi svojho dieťaťa do 17. 6. 2020 oznámili , či Vaše dieťa od pondelka 22. 6. 2020 nastúpi do školy. Môžete tak urobiť prostredníctvom prieskumného lístka v prílohe, ktorý je potrebné vypísať a poslať mailom triednemu učiteľovi. Žiak, ktorý nastúpi do školy, musí priniesť vyplnený formulár o zdravotnom stave žiaka, ktorý si môžete stiahnuť z prílohy. Ďakujeme.


      Vyhlasenie_o_zdravotnom_stave_ziaka.docx

      Prieskum_6-9rocnik.docx

     • Žiacke pomôcky pre školský rok 2020/2021

     • Milí rodičia!

      Naša škola už dlhodobo spolupracuje s firmou Daffer. Vždy ku koncu školského roka sme vám v papierovej podobe posielali ponuku na zakúpenie školskej sady pomôcok pre vaše deti. V tomto školskom roku máme pre vás jednoduchší spôsob objednania si pomôcok pre školský rok 2020/2021.

      V prípade záujmu si na stránke našej školy- na modrej lište - pod názvom Pomôcky pre školský rok 2020/2021, môžete nájsť odkaz na internetovú stránku firmy Daffer, pod názvom SKVELKO. Zadáte mesto, vyberiete si zoznam (ročník) a zaplatíte príslušnú sumu.

      Sady pre našu školu vytvárali naši triedni učitelia. Rodič má možnosť upraviť obsah sady (odobrať alebo pridať jednotlivé položky). K objednávke môže pridať aj mnoho doplnkových školských potrieb.

      Ak si objednáte pomôcky do 31.7.2020, tak si ich môžete dať doručiť ZDARMA do našej školy. Doručiť do základnej školy označíte vo vašej objednávke v časti - spôsob dopravy.

      Pomôcky budú následne doručené do základnej školy a na začiatku školského roka odovzdané vašim deťom.

      Váš nákup touto formou je v krízovej situácii naozaj výhodný a pomôže aj škole.

      Ďakujeme.

      Vedenie ZŠ 

       

     • Ovocie a zelenina do školy! cerstvehlavicky.sk

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

       

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

       

      Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

       

      Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020.

      Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

       

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

       

      S poďakovaním,

       

                                                                                                                         Mgr. Marian Medveď, riaditeľ ZŠ

     • Prevádzka základnej školy

     • Príchod žiakov do školy 

      1. Žiaci prichádzajú ráno do školy v nasledovných časoch podľa tried:
      • Prváci prichádzajú 7:20
      • Druháci a Piataci prichádzajú 7:30
      • Tretiaci prichádzajú 7:40
      • Štvrtáci prichádzajú 7:45 
      1. Žiaci prichádzajú do školy tak, aby sa bezdôvodne nezhromažďovali pred budovou školy a aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
      2. Po príchode do budovy žiaci absolvujú každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy.
      3. Po absolvovaní ranného zdravotného filtra sa žiaci presunú priamo do triedy. Pred triedou sa prezujú, vonkajšie topánky si vložia do skrinky.
      4. Všetci žiaci prichádzajú do školy hlavným vchodom pri prvom stupni (aj piataci). Brána pri budove druhého stupňa bude zavretá.

       

      Program vyučovania a prestávok

       

      1. vyučovacia hodina    ..................................     07:45 – 08:30 hod.

          prestávka   ..................................................     08:30 – 08:40 hod.

      2. vyučovacia hodina    ..................................     08:40– 09:25 hod.

          prestávka   ..................................................     09:25 – 09:40 hod.

      3 vyučovacia hodina    ..................................      09:40 – 10:25 hod.

         prestávka   ..................................................      10:25 – 10:35 hod.

      4. vyučovacia hodina    .................................      10:35 – 11:20 hod.

          prestávka   .................................................      11:20 – 11:30 hod.

      5. vyučovacia hodina    .................................      11:30 – 12:15 hod.

       

      Stravovanie

       

      1. Stravovanie bude organizované tak, aby sa skupiny žiakov nemiešali a nekontaktovali. Bude prebiehať po etapách a to nasledovne:
      • 12:00  -   1.ročník /jedáleň/
      • 12:20  -   5.ročník /jedáleň/
      • 12:40   -  2.ročník /jedáleň/
      • 13:00   -  3.ročník /jedáleň/
      • 13:20   -  4. ročník /jedáleň/

      Žiakom pri vstupe do jedálne vedúca skupiny (triedny učiteľ) dezinfikuje ruky.

      Stravu vydáva personál školskej jedálne spolu s čistým príborom. Žiaci si neberú sami príbory, tie budú mať pripravené na stoloch.

       

      Školský klub detí

       

      1. Školský klub detí (ŠKD), sa bude členiť na štyri oddelenia tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia /žiaci sa budú pohybovať vo svojej skupine/.
      2. Režim ŠKD bude prebiehať v kmeňovej triede – tam kde prebiehalo vyučovanie.
      3. Školský klub bude v prevádzke od 11.20 do 16.00.

       

      Zákonný zástupca 

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška,  papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      Upozorňujeme rodičov, že ak pri nástupe do školy nebudú mať vypísané vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka s dátumom 1.6.2020, žiak/žiačka nebudú môcť nastúpiť do školy, škola ich nezoberie!!!!!

     • Informácie k nástupu do školy

     • Vážení rodičia,

      V tomto príspevku Vám prinášame dôležité informácie ohľadom obnovenia prevádzky ZŠ:

      • od 1.6.2020 sa obnovuje prevádzka Základnej školy
      • ZŠ bude v prevádzke pre žiakov od 7:30 – 16:00, vrátane ŠKD
      • maximálny počet žiakov v triede (skupine) môže byť 20
      • rodičia nebudú vstupovať do budovy základnej školy, žiaka prevezme učiteľ alebo zamestnanec školy pri dverách ZŠ, zmeria žiakovi teplotu, žiak si vydezinfikuje ruky a bude odovzdaný triednemu učiteľovi
      • v prípade podozrenia na ochorenie, poverený zamestnanec žiaka neprevezme
      • základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločenské akcie a iné hromadné podujatia
      • pri pobyte v interiéri (triede) alebo exteriéri (školský dvor) základnej školy žiaci nemusia nosiť rúška
      • napriek tomu je potrebné aby žiaci mali dve rúška, jedno v ktorom prídu do školy a druhé uložené v skrinke
      • žiaka môže doviesť a prevziať zo ZŠ len člen domácnosti, v ktorej so žiakom spoločne žije, prípadne súrodenec starší ako 10 rokov (čiže nie suseda, kamarátka, starí rodičia ...)
      • v prípade, že je u žiaka alebo iného člena rodiny podozrenie, či potvrdené ochorenie na COVID19, rodič bezodkladne informuje pedagóga a riaditeľa školy
      • pri nástupe žiaka do ZŠ zákonný zástupca prinesie vypísané vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka ( v prílohe)
      • ak bude žiak chýbať 3 dni v škole, bude potrebné opäť toto prehlásenie podpísať


      Do otvorenia školy budeme monitorovať situáciu a prípadné najnovšie informácie o nástupe do školy vám opäť zverejníme na našej stránke.


      Vyhlasenie_o_zdravotnom_stave_ziaka.docx

     • Prieskum záujmu o návštevu základnej školy od 1. júna 2020

     • Vážení rodičia,

      od 1.6.2020 sa otvárajú školy pre žiakov 1.-5.ročníka. Ak máte záujem, aby Vaše dieťa (1. - 5. ročník) nastúpilo od 1. júna 2020 do školy, je potrebné vyplniť formulár v prílohe a poslať ho na mailovú adresu triedneho učiteľa vášho žiaka/žiačky do 22. mája 2020.

      Prieskum.docx


     • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie.

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      v prílohe tohto oznámenia by sme Vás chceli oboznámiť s ďalším postupom školy pri hodnotení žiakov počas prerušenia vyučovania a na konci školského roka 2019/2020. Vážení rodičia, prosím Vás, aby ste kontrolovali prácu Vašich detí z domu, ktorá prebieha online a elektronicky. Vás, milí žiaci, žiadam o zodpovedný prístup k povinnostiam. Prial by som si, aby sme nemuseli komisionálne skúšať. Budem rád, a vy určite tiež, keď všetci postúpia do vyššieho ročníka.

                                                                                                                       S pozdravom Mgr. Marian Medveď

      Príloha: Hodnotenie_ziakov.pdf

       

     • Informácia pre žiakov 9. ročníka o prijímaní na SŠ

     • Klasické prijímacie pohovory na stredné školy v tomto školskom roku nebudú, žiaci sa na nich osobne nezúčastnia. Pri ich prijatí bude rozhodovať ich prospech. Uviedol to v stredu počas tlačovej konferencie minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

      Milí rodičia !

      Všetky  informácie potrebné k prijímacím skúškam na SŠ  nájdete na stránke školského výpočtového strediska – www.svs.edu.sk

      Dôležité upozornenie:

      1. Riaditeľ ZŠ do 19.mája 2020 odošle prihlášky na SŠ, najviac však dve prihlášky, ktoré boli už prekonzultované  telefonicky s rodičmi. Na prihláške na vzdelávanie na SŠ sa nevyžaduje podpis  zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

      2. Diplomy a výsledkové listiny zo súťaží, ktoré škola má, odošle spolu s prihláškami, pre tých žiakov, ktorí diplomy škole neodovzdali  je potrebné ich  naskenovať a poslať na SŠ .

      3. Riaditeľ SŠ  do 29.mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy.

      4. Zákonný zástupca do júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol žiak prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (príloha č.1), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu alebo poštou.

      5. Ak žiak nebude prijatý hneď na SŠ, je potrebné počkať, kým riaditeľ SŠ zverejní 100% naplnenosť tried, poradie sa môže posúvať, o všetkom Vás bude informovať SŠ.

      6. Ak ani tak žiak nebude prijatý ani na jednu strednú školu, zákonný zástupca podáva  novú prihlášku do školy, ktorá zverejní voľné miesta pre uchádzačov – termín do 15.6.2020 (prihlášky opäť vyplní  ZŠ).

      7. Kritéria prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania SŠ (príloha č.2)

       

      Priloha_c_1.docx

      Priloha_c_2.docx

                                                                                                                               29.4.2020 Vedenie školy

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Oznamujeme vám, že zajtra (30.4.2020) o 9:00 bude otvorená škola a žiaci, alebo rodičia si budú môcť prísť zobrať do skriniek osobné veci, ktoré potrebujú (úbor, prezuvky, botasky atď.). Treba však dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia nariadené hlavným hygienikom SR (rúška, rukavice atď)! Do budovy vás pustí zamestnanec školy.

                                                                                                                                       Vedenie školy.

     • Hodnotenie žiakov v 2. polroku

     • Na základe usmernenia ministra školstva oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že vzhľadom na súčasnú situáciu nebudú v 2. poroku školského roka 2019/2020 klasifikované nasledovné predmety :

      výtvarná výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, informatika, technika, regionálna výchova, náboženská výchova a etika(vždy boli neklasifikované).

      Na vysvedčení sa uvedie: absolvoval/ absolvovala.

      Ostatné predmety budú hodnotené a teda si vyžadujú od žiakov aktívny prístup v dištančnom vzdelávaní. Upozorňujeme žiakov a ich zákonných zástupcov, že na základe spomínaného usmernenia ministra školstva môže škola pristúpiť k nasledovnému:

      "V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada."

      Celé usmernenie si môžete pozrieť tu.

     • Zápis detí do 1.ročníka Základnej školy s materskou školou Andreja Sládkoviča na školský rok 2020/2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR bude zápis do prvého ročníka základnej školy prebiehať v termínoch od 15.4. do 30.4. elektronickou formou. V našej škole sa zápis uskutoční 16.4.! Elektronickú prihlášku nájdete na:

      https://zshrochot.edupage.org/register/

      Pokyny a informácie

      k zápisu dieťaťa do 1.ročníka ZŠ

      Zápis detí do 1.ročníka základnej školy sa uskutoční dňa

      16.4.2020 od 15:00 – 17:00 (ak nevyhovuje po tel. dohode iný termín)

      V priestoroch 1.stupňa ZŠ

      BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA.

       

      V súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

                      Zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v školskom obvode podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa (spádová škola).

      Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

      Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predkladá:

      • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
      • rodný list dieťaťa,
      • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

      Neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa považuje v zmysle § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu.

                      Základná škola v súlade s § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje osobné údaje o dieťati t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov dieťaťa.

                      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť môže riaditeľ školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (netreba dokladovať pri zápise, stačí do 4 týždňov od otvorenia školy). Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu predchádza odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

                      Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

                      Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom zákonný zástupca v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov.

       

      Zhrnutie a postup krokov pri zápise:

      1)  16.4. vyplniť elektronickú prihlášku uvedenú na odkaze vyššie (v odôvodnených prípadoch ju môžete vyplniť aj v ZŠ)

      2) prísť 16.4. 2020 v stanovenom čase 15:00 - 17:00 do ZŠ podpísať prihlášku (vytlačí ju škola, netreba ju nosiť) a doniesť vyššie požadované doklady na kontrolu údajov

      3) priniesť 11 € na pracovné zošity a pomôcky pre budúceho prváka

       

      Pre bližšie informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka základnej školy nás neváhajte kontaktovať:

      Mgr. Marian Medveď - riaditeľ školy

      Telefón: 0905657040

      Mgr. Zuzana Muchová - zástupkyňa RŠ

      E-mail: zsskolazrs@gmail.com

     • Pomôcky pre prváka 2020/2021

     • Milí rodičia. Vaše dieťa bude v školskom roku 2020/2021 potrebovať tieto pomôcky pre prváka. Pomôcky zakúpi naša škola, v akciovej cene do konca apríla. Pri podpisovaní prihlášky 16.4.2020 od 15,00h do 17,00h, zákonný zástupca požadovanú sumu zaplatí v hotovosti. Ďakujeme, že vaše dieťa bude súčasťou našej školskej rodiny.

      Vedenie ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča v Hrochoti.

     • Dôležitý oznam!

     • Oznamujeme Vám, že Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25, 97637 v Hrochoti bude od 30.3.2020 zatvorená až do odvolania. Dôvodom je šírenie nákazy koronavírusom - COVID-19.

       

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   

           Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.