• Zápis detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča na školský rok 2021/2022
     • Zápis detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča na školský rok 2021/2022

     • Pokyny a informácie k zápisu dieťaťa do 1.ročníka ZŠ

      Zápis detí do 1.ročníka základnej školy sa uskutoční dňa

      8.4.2021 od 15:00 – 17:00

      (ak nevyhovuje po tel. dohode iný termín)

      V priestoroch 1.stupňa ZŠ

      BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA.

       

      V súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      Svoje deti môžete prihlasovať na stránke našej školy vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú môžete vypísať aj skôr, t.j. od 1.apríla do 8. apríla 2021.

      Elektronická prihláška je pod plagátmi pod názvom Zápis detí do ZŠ (bude prístupné 1.4.2021!!!)

      V odôvodnených prípadoch ju môžete vyplniť aj priamo v ZŠ dňa 8.4.2021.

      V deň zápisu v  čase 15:00 - 17:00 zákonný zástupca príde do ZŠ podpísať prihlášku (vytlačí ju škola, netreba ju nosiť) a donesie požadované doklady na kontrolu údajov

      • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
      • rodný list dieťaťa,
      • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

      K zápisu je potrebné priniesť 8,60 € na pracovné zošity a pomôcky pre budúceho prváka.

      Celý zápis bude prebiehať podľa platných protiepidemiologických opatrení(rúško, odstup, negatívny test ...).

      Pre bližšie informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka základnej školy nás neváhajte kontaktovať:

       

      Mgr. Marian Medveď - riaditeľ školy

      Telefón: 0905657040

       

      Mgr. Zuzana Muchová - zástupkyňa RŠ

      E-mail: zsskolazrs@gmail.com

       

       

     • Pomôcky pre prváka v školskom roku 2021/2022

     • Milí rodičia! Vaše dieťa bude v školskom roku 2021/2022 potrebovať tieto pomôcky pre prváka. Pomôcky zakúpi naša škola v akciovej cene do konca apríla. Pri podpisovaní prihlášky 8.4.2021 od 15,00h do 17,00h, zákonný zástupca požadovanú sumu zaplatí v hotovosti. Ďakujeme, že vaše dieťa bude súčasťou našej školskej rodiny.

      Vedenie ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča v Hrochoti.

     • Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021

     • V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 platí nasledovné:

      Deti v materských školách a špeciálnych materských školách

      do 6 rokov veku nie sú povinné používať v zmysle vyhlášky ÚVZ SR „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“.

      Používanie takýchto ochranných pomôcok však vysoko odporúčame.

      Žiaci v základných školách – I. stupeň

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“.

      Žiaci v základných školách – II. stupeň

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

     • Matematická olympiáda 70.ročník - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Alfréd Daniš: 1.miesto

      Súťaž: Matematická olymoiáda 70.ročník
      Kolo: Okresné kolo

      Alfrédovi srdečne gratulujeme k peknému úspechu! Je zároveň príkladným žiakom, ktorý sa aj v týchto ťažkých časoch dokáže kvalitne učiť a dosahovať tie najlepšie výsledky. Jeho úspech nech je motiváciou aj pre druhých.

                                                                                                                                              Vedenie školy.


     • Vyučovanie od 8.3.2021

     • Vážení rodičia,

      dovoľte nám informovať Vás o aktuálnej situácii týkajúcej sa prezenčného vyučovania žiakov materskej školy a 1. stupňa ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča v Hrochoti.

      Podľa aktuálnych rozhodnutí MŠVVaŠ SR je možné, aby prebiehala výučba na našej ZŠ s MŠ od pondelka 8. 3. 2021 prezenčne. To znamená, že do materskej školy i základnej školy (1. stupeň) môžu nastúpiť všetci žiaci, ktorých rodičia budú mať o prezenčné vyučovanie detí záujem. Pri nástupe dieťaťa do školského zariadenia bude rodič povinný predložiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a zároveň predložiť negatívny test na Covid19 nie starší ako 7 dní. Rodičia ktorí obaja nemožu pracovať z domu, ale musia chodiť do práce vyplnia Čestné vyhlásenie Príloha 11c. Ostatní rodičia vyplnia Čestné vyhlásenie Príloha 11a.

      Sami však istotne vnímate, že situácia sa môže zmeniť zo dňa na deň, dokonca z hodiny na hodinu, preto ak sa počas víkendu niečo zmení, budeme Vás informovať. Ďakujeme za pochopenie.

      V sobotu sa v škole testuje, využite to prosím.

      cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_Priloha_11a.docx

      cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_Priloha_11c.docx

     • Pozor, zmena!!!!!!!!!

     • Vážení rodičia, pred pár minútami som sa dozvedel z ministerstva, že nová výhláška, ktorú pripravujú bude platiť až od 8.3.2021! Pre nás to znamená, že zajtra 3.3.2021 pokračujeme v škole a škôlke tak ako doteraz. Žiaci prvého stupňa sa učia normálne, prezenčne v škole. O ďalších zmenách od 8.3.2021 Vás budeme informovať. Vedenie školy.

     • Otvorenie školy po prázdninách

     • Vážení rodičia,

      dnes končia žiakom jarné prázdniny a v pondelok sa opäť otvoria brány našej školy. Na prezenčnú výučbu nastúpia žiaci prvého stupňa, v dištančnej výučbe pokračujú žiaci na druhom stupni.

      V pondelok pri nástupe do školy budeme od rodiča vyžadovať podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu aj výsledok negatívneho testu aspoň jedného z rodičov. Za splnenia týchto podmienok môže žiak nastúpiť do školy.

      Rodičia sa môžu prísť otestovať v sobotu do MOM zriadenej obcou Hrochoť v priestoroch druhého stupňa ZŠ. Využiť však môžu ktorékoľvek testovacie miesto na Slovensku.

      Tešime sa na všetkých našich malých žiačikov a verím, že aj oni sa tešia na svojich spolužiakov, s ktorými budú spoločne a ľahšie nadobúdať vedomosti potrebné k životu.

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_1.stupen_a_MS.docx

     • Dôležitý oznam k otvoreniu MŠ a prvého stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia,

      v súlade s Covid automatom, rozhodnutiami epidemiológov a ministra školstva od 8. februára 2021 otvárame bránu školy pre žiakov 1. stupňa základnej školy a deti materskej školy. Zabezpečená bude aj prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne tak, ako pred prerušením vyučovania. 

      Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní a vypísanie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. Negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci školy. Prílohou čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti bude kópia negatívneho testu na Covid-19.

      K doručeniu Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti môžete využiť aplikáciu EduPage a z rodičovského konta nám ich môžete poslať elektronicky. Rovnako môžete odoslať aj potvrdenie o negatívnom teste.
      Zároveň Vás chceme informovať, že bude možnosť prísť v pondelok ráno 8.2.2021 spolu s dieťaťom a potrebné Čestné vyhlásenie vyplniť a podpísať osobne.

      Výnimku z testovania bude mať pravdepodobne osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace. (Výnimky bude riešiť vyhláška hygienika.)

      Vstup do budovy školy bude žiakom umožnený od 7:30 hodiny a vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, o ktorom budú rodičov informovať triedni učitelia (žiak je povinný počas činnosti v škole nosiť ochranné rúško a zároveň mať k dispozícii náhradné). Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter (dezinfekcia rúk a meranie teploty).

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa prostredníctvom školského Edupage. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      S úctou vedenie školy.

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_1.stupen_a_MS.docx


     • Otvorenie MŠ a ZŠ pre žiakov prvého stupňa od 8.2.2021

     • Vážení rodičia, vláda rozhodla o postupnom otváraní škôl a tak od 8.2.2021 môžu nastúpiť deti do Materskej školy a žiaci prvého stupňa do Základnej školy na prezenčné vzdelávanie, za splnenia istých podmienok. Podmienkou nástupu je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka/dieťaťa a podpísanie čestného prehlásenia rodiča o negatívnom teste. (bude k dispozícii, keď ho zverejní ministerstvo)

      Verím, že je v záujme každého rodiča, aby sa jeho dieťa vzdelávalo v normálnych podmienkach školy spolu so svojimi spolužiakmi a preto sa dajú otestovať. Otestovať sa môžu v priestoroch druhého stupňa ZŠ v sobotu 6.2.2021 v čase od 8:00 do 20:00. V prevádzke bude obecná MOMka a rezervácia na testovanie by mala byť prístupná aj cez systém Bookio, tak ako to bolo pri celoplošnom testovaní.

      Informácie budeme priebežne aktualizovať!

     • Prevádzka školy od 1.2.2021, výpisy vysvedčení.

     • Vážení rodičia,

      aj v nasledujúcom týždni od 1.2.2021 bude prevádzka školy pokračovať tak ako doteraz. To znamená do školy a škôlky chodia iba žiaci rodičov z kritickej infraštruktúry, ako aj žiaci, ktorých rodičia nemôžu pracovať z domu (musia mať potvrdenie od zamestnávateľa).

      Dnes je posledný deň v prvom polroku a teda aj deň kedy žiaci dostávajú výpisy vysvedčenia za prvý polrok. Žiaci sú na dištančnej forme vzdelávania, preto výpisy škola pošle rodičom a žiakom cez Edupage, kde si ho môžete pozrieť, stiahnuť a vytlačiť. Rodičia, ktorí nepoužívajú Edupage výpisy dostanú až keď žiaci nastúpia do školy. Preto odporúčame, aby ste si Edupage nainštalovali.

     • Ani v ďalšom týždni sa nič nemení, škola funguje ako doteraz

     • Vážení rodičia, ani od pondelka 25.1.2021 sa nič nemení a škola bude fungovať tak ako doteraz. To znamená:

      1) Otvorená bude MŠ pre rodičov z kritickej infraštruktúry.

      2) Otvorený bude školský klub detí pre rodičov z kritickej infraštruktúry.

      3) Žiaci prvého a druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      4) V priestoroch druhého stupňa sa cez víkend uskutoční celoplošné  screeningové testovanie obyvateľstva.

      Situáciu budeme naďalej sledovať a budeme vás informovať o ďalších postupoch.

     • Návrat žiakov do škôl - informácie.

     • Vážení rodičia, radi by sme vás informovali o návrate žiakov do škôl a podmienkach, ktoré sú s tým spojené.

      Čo je teda zatiaľ isté:

      1) Od 4. januára materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny.

      2) Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      Čo je v pláne ďalej:

      3) Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne: Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Pretestovať sa majú zákonní zástupcovia (1.stupeň) a zamestnanci školy. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

      4) Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov. Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

       

      Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ. Situáciu budeme sledovať a budeme vás informovať o ďalšom postupe.

     • Hodnotenie žiakov v 1.polroku školského roka 2020/2021

     • Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 14.12.2020 prerokovala a odsúhlasila spôsob hodnotenia žiakov v 1.polroku školského roka 2020/2021 a uzniesla sa na tomto závere:

      Na základe usmernenia ministra školstva oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že vzhľadom na súčasnú situáciu nebudú v 1.polroku školského roka 2020/2021 klasifikované nasledovné predmety:

      1.stupeň (ročníky 2.-4.): telesná a športová výchova, hudobná výchova, náboženská výchova a etika (vždy boli neklasifikované)

      2.stupeň (ročníky 5.-9.): výtvarná výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, informatika, technika, regionálna výchova, náboženská výchova a etika (vždy boli neklasifikované)

      Na polročnom výpise známok sa uvedie: absolvoval/absolvovala - neabsolvoval/neabsolvovala.

      Ostatné predmety budú hodnotené známkou a teda si vyžadujú od žiakov aktívny prístup hlavne v dištančnom vzdelávaní.

      V prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu bude priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie bude realizovať slovným hodnotením.

     • Prieskum

     • Vážení rodičia, Ministerstvo školstva zverejnilo podmienky nástupu žiakov ročníkov 5.-9. do škôl od 11.1.2021. Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny test žiaka a jeho zákonného zástupcu. Preto vás pekne prosím o vyplnenie a podpísanie dotazníka, aby sme vedeli ako máme ďalej postupovať. Vyjadrenie potrebujeme do zajtra (piatku). Kto nemá možnosť vybaviť dotazník elektronicky, môže ho prísť vyplniť do školy.

      S dotazníkom Vás budú kontaktovať aj triedni učitelia, ale k dispozícii je aj tu: Dotaznik_indikativneho_zaujmu_o_testovanie.docx

     • OZNAM

     • Vážení rodičia a milí žiaci.  

      Na základe rozhodnutia ministra školstva sa mení termín vianočných prázdnin v šk. roku 2020/2021. 

      Vianočné prázdniny sa uskutočnia v termíne od 21.12.2020 do 08.01.2021.

      Posledný deň vyučovania je 18.12.2020.

      Žiaci nastupujú do školy 11.01.2021. 

     • Riaditeľské voľno pre prvý stupeň ZŠ (ročníky 1-4)

     • Vážení rodičia, milí žiaci oznamujeme vám, že dňa 5.11.2020 riaditeľ ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča v Hrochoti udeľuje žiakom prvého stupňa riaditeľské voľno. Dôvodom udelenia riaditeľského voľna bol pozitívne potvrdený prípad u pedagogického zamestnanca na 1.stupni a následné umiestnenie žiakov viacerých tried do povinnej 10 dňovej karantény zo strany RÚVZ. Povinná karenténa konči dňa 8.11.2020 (Nedeľa).

      V piatok 6.11.2020 a v pondelok 9.11.2020 sú jesenné prázdniny. To znamená, že žiaci nemajú vyučovanie, ani druhý stupeň dištančné vyučovanie. V utorok 10.11.2020 žiaci prvého stupňa opäť nastupujú do školy a sú povinní priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti! (Je v správe nižšie, alebo ho môžete vyplniť priamo ráno v škole)

     • Jesenné prázdniny a nástup do školy

     • Vážení rodičia, jesenné prázdniny budú od 30.10.2020 (piatok) do 2.11.2020 (pondelok). Nástup do školy je predpokladaný v utorok 3.11.2020. Aktuálne pokyny pre ďalší školský týždeň zverejníme na EduPage v pondelok 2.11.2020. Je možné, že po výsledkoch celoplošného testovania, bude zmena vo vyučovaní prvého stupňa (dištančne). Do dnešného dňa nie je k dispozícii tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti v novom znení, ktoré ste povinní v deň nástupu dieťaťa do školy a materskej školy (3.11.2020) predložiť. Akonáhle bude k dispozícii, zverejníme ho. V deň nástupu do školy alebo materskej školy 3.11.2020 každé dieťa teda MUSÍ mať so sebou Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, v opačnom prípade si rodič bude musieť prísť pre dieťa.

     • Prechádzame na dištančné vzdelávanie - II.stupeň

     • Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

      vzhľadom na momentálnu situáciu budú žiaci 2. stupňa vzdelávaní dištančnou formou od pondelka 26.10.2020 do piatku 27.11.2020. Vzdelávanie je povinné a žiak sa vzdelávania musí aktívne zúčastňovať. Neprítomnosť Vášho dieťaťa ste povinní ospravedlniť u triedneho učiteľa v deň neúčasti dieťaťa na vyučovaní (cez EduPage alebo sms, telefonicky...). Aktuálny rozvrh počas dištančného vzdelávania dostali všetci žiaci v škole, alebo ho dostanú od triednej učiteľky (piataci) cez e-mail, edupage. Zároveň Vás touto cestou prosíme, aby ste dohliadli na to, že Vaše dieťa bude mať počas dištančného vzdelávania vytvorené vyhovujúce pracovné prostredie. To znamená, aby bolo dieťa vo vhodnom prostredí (nie v posteli) a aby malo pripravené všetky pomôcky, ktoré na vyučovanie potrebuje.

      Žiaci I.stupňa ostávajú v prezenčnej forme vyučovania (chodia do školy), nič sa pre nich nemení.

      Školský klub detí funguje tak ako doteraz.

     • Sme v oranžovej farbe

     • Dnes 21.10.2020 nám bol nahlasený pozitívne testovaný žiak na Covid-19, preto sme ako škola prešli do oranžovej fázy a poslali sme triedu piatakov do karantény.

      Piataci budú v karanténe do 25.10.2020 (nedeľa) a v pondelok 26.10.2020 nastupujú do školy. Žiaci ostatných ročníkov pokračujú vo vyučovaní tak ako doteraz, pre nich sa nič nemení!