• Hodnotenie žiakov v 1.polroku školského roka 2020/2021

     • Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 14.12.2020 prerokovala a odsúhlasila spôsob hodnotenia žiakov v 1.polroku školského roka 2020/2021 a uzniesla sa na tomto závere:

      Na základe usmernenia ministra školstva oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že vzhľadom na súčasnú situáciu nebudú v 1.polroku školského roka 2020/2021 klasifikované nasledovné predmety:

      1.stupeň (ročníky 2.-4.): telesná a športová výchova, hudobná výchova, náboženská výchova a etika (vždy boli neklasifikované)

      2.stupeň (ročníky 5.-9.): výtvarná výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, informatika, technika, regionálna výchova, náboženská výchova a etika (vždy boli neklasifikované)

      Na polročnom výpise známok sa uvedie: absolvoval/absolvovala - neabsolvoval/neabsolvovala.

      Ostatné predmety budú hodnotené známkou a teda si vyžadujú od žiakov aktívny prístup hlavne v dištančnom vzdelávaní.

      V prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu bude priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie bude realizovať slovným hodnotením.

     • Prieskum

     • Vážení rodičia, Ministerstvo školstva zverejnilo podmienky nástupu žiakov ročníkov 5.-9. do škôl od 11.1.2021. Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny test žiaka a jeho zákonného zástupcu. Preto vás pekne prosím o vyplnenie a podpísanie dotazníka, aby sme vedeli ako máme ďalej postupovať. Vyjadrenie potrebujeme do zajtra (piatku). Kto nemá možnosť vybaviť dotazník elektronicky, môže ho prísť vyplniť do školy.

      S dotazníkom Vás budú kontaktovať aj triedni učitelia, ale k dispozícii je aj tu: Dotaznik_indikativneho_zaujmu_o_testovanie.docx

     • OZNAM

     • Vážení rodičia a milí žiaci.  

      Na základe rozhodnutia ministra školstva sa mení termín vianočných prázdnin v šk. roku 2020/2021. 

      Vianočné prázdniny sa uskutočnia v termíne od 21.12.2020 do 08.01.2021.

      Posledný deň vyučovania je 18.12.2020.

      Žiaci nastupujú do školy 11.01.2021.