• Prevádzka základnej školy

     • Príchod žiakov do školy 

      1. Žiaci prichádzajú ráno do školy v nasledovných časoch podľa tried:
      • Prváci prichádzajú 7:20
      • Druháci a Piataci prichádzajú 7:30
      • Tretiaci prichádzajú 7:40
      • Štvrtáci prichádzajú 7:45 
      1. Žiaci prichádzajú do školy tak, aby sa bezdôvodne nezhromažďovali pred budovou školy a aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
      2. Po príchode do budovy žiaci absolvujú každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy.
      3. Po absolvovaní ranného zdravotného filtra sa žiaci presunú priamo do triedy. Pred triedou sa prezujú, vonkajšie topánky si vložia do skrinky.
      4. Všetci žiaci prichádzajú do školy hlavným vchodom pri prvom stupni (aj piataci). Brána pri budove druhého stupňa bude zavretá.

       

      Program vyučovania a prestávok

       

      1. vyučovacia hodina    ..................................     07:45 – 08:30 hod.

          prestávka   ..................................................     08:30 – 08:40 hod.

      2. vyučovacia hodina    ..................................     08:40– 09:25 hod.

          prestávka   ..................................................     09:25 – 09:40 hod.

      3 vyučovacia hodina    ..................................      09:40 – 10:25 hod.

         prestávka   ..................................................      10:25 – 10:35 hod.

      4. vyučovacia hodina    .................................      10:35 – 11:20 hod.

          prestávka   .................................................      11:20 – 11:30 hod.

      5. vyučovacia hodina    .................................      11:30 – 12:15 hod.

       

      Stravovanie

       

      1. Stravovanie bude organizované tak, aby sa skupiny žiakov nemiešali a nekontaktovali. Bude prebiehať po etapách a to nasledovne:
      • 12:00  -   1.ročník /jedáleň/
      • 12:20  -   5.ročník /jedáleň/
      • 12:40   -  2.ročník /jedáleň/
      • 13:00   -  3.ročník /jedáleň/
      • 13:20   -  4. ročník /jedáleň/

      Žiakom pri vstupe do jedálne vedúca skupiny (triedny učiteľ) dezinfikuje ruky.

      Stravu vydáva personál školskej jedálne spolu s čistým príborom. Žiaci si neberú sami príbory, tie budú mať pripravené na stoloch.

       

      Školský klub detí

       

      1. Školský klub detí (ŠKD), sa bude členiť na štyri oddelenia tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia /žiaci sa budú pohybovať vo svojej skupine/.
      2. Režim ŠKD bude prebiehať v kmeňovej triede – tam kde prebiehalo vyučovanie.
      3. Školský klub bude v prevádzke od 11.20 do 16.00.

       

      Zákonný zástupca 

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška,  papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      Upozorňujeme rodičov, že ak pri nástupe do školy nebudú mať vypísané vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka s dátumom 1.6.2020, žiak/žiačka nebudú môcť nastúpiť do školy, škola ich nezoberie!!!!!

     • Informácie k nástupu do školy

     • Vážení rodičia,

      V tomto príspevku Vám prinášame dôležité informácie ohľadom obnovenia prevádzky ZŠ:

      • od 1.6.2020 sa obnovuje prevádzka Základnej školy
      • ZŠ bude v prevádzke pre žiakov od 7:30 – 16:00, vrátane ŠKD
      • maximálny počet žiakov v triede (skupine) môže byť 20
      • rodičia nebudú vstupovať do budovy základnej školy, žiaka prevezme učiteľ alebo zamestnanec školy pri dverách ZŠ, zmeria žiakovi teplotu, žiak si vydezinfikuje ruky a bude odovzdaný triednemu učiteľovi
      • v prípade podozrenia na ochorenie, poverený zamestnanec žiaka neprevezme
      • základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločenské akcie a iné hromadné podujatia
      • pri pobyte v interiéri (triede) alebo exteriéri (školský dvor) základnej školy žiaci nemusia nosiť rúška
      • napriek tomu je potrebné aby žiaci mali dve rúška, jedno v ktorom prídu do školy a druhé uložené v skrinke
      • žiaka môže doviesť a prevziať zo ZŠ len člen domácnosti, v ktorej so žiakom spoločne žije, prípadne súrodenec starší ako 10 rokov (čiže nie suseda, kamarátka, starí rodičia ...)
      • v prípade, že je u žiaka alebo iného člena rodiny podozrenie, či potvrdené ochorenie na COVID19, rodič bezodkladne informuje pedagóga a riaditeľa školy
      • pri nástupe žiaka do ZŠ zákonný zástupca prinesie vypísané vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka ( v prílohe)
      • ak bude žiak chýbať 3 dni v škole, bude potrebné opäť toto prehlásenie podpísať


      Do otvorenia školy budeme monitorovať situáciu a prípadné najnovšie informácie o nástupe do školy vám opäť zverejníme na našej stránke.


      Vyhlasenie_o_zdravotnom_stave_ziaka.docx

     • Prieskum záujmu o návštevu základnej školy od 1. júna 2020

     • Vážení rodičia,

      od 1.6.2020 sa otvárajú školy pre žiakov 1.-5.ročníka. Ak máte záujem, aby Vaše dieťa (1. - 5. ročník) nastúpilo od 1. júna 2020 do školy, je potrebné vyplniť formulár v prílohe a poslať ho na mailovú adresu triedneho učiteľa vášho žiaka/žiačky do 22. mája 2020.

      Prieskum.docx


     • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie.

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      v prílohe tohto oznámenia by sme Vás chceli oboznámiť s ďalším postupom školy pri hodnotení žiakov počas prerušenia vyučovania a na konci školského roka 2019/2020. Vážení rodičia, prosím Vás, aby ste kontrolovali prácu Vašich detí z domu, ktorá prebieha online a elektronicky. Vás, milí žiaci, žiadam o zodpovedný prístup k povinnostiam. Prial by som si, aby sme nemuseli komisionálne skúšať. Budem rád, a vy určite tiež, keď všetci postúpia do vyššieho ročníka.

                                                                                                                       S pozdravom Mgr. Marian Medveď

      Príloha: Hodnotenie_ziakov.pdf