Navigácia

Zverejnené informácie

Informácie a dokumenty na stiahnutie

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov


enlightened  Právo na prístup k informáciám má každý (fyzická/právnická osoba)

enlightened  Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.

enlightened  Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktotým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.

enlightened  Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.

enlightened  Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.

enlightened  Informácia - písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.

 

Zákon č. 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov - úplné znenie zákona 211.pdf

 

Žiadosť o poskytnutie informácie - tlačivo info_ziadost.pdf

 

Povinné zverejňovanie informácií


Každá povinná osoba podľa § 2ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

a) spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry Sposob_zriadenia_Zakladnej_skoly_s_materskou_skolou_Andreja_Sladkovica.pdf

b) miesto, čas a spôsob akým možno získavať informácie, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie Podanie_ziadosti.pdf

c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené opravny_prostriedok.pdf

d) postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať Postup_pri_vybavovani_ziadosti.pdf

e) prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe Prehlad_predpisov.pdf

f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií ZŠ s MŠ Info_poplatky.pdf

 

Kolektívna zmluva 2018   Kolektivna_zmluva_2018.pdf   

Dodatok ku kolektívnej zmluve 2018 Dodatok_KZ_2018.pdf

          


 

 

Verejné obstarávanie

 

Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami postupuje podľa zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z. z .v znení neskorších predpisov. Podľa § 102 ods. 4 je verejný obstarávateľ povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia, súhrnu správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,-€ bez DPH. 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou od 1000,-  do 10000,- € (tovary a služby) a od 1 000,- do 20 000,- € (stavebné práce).

 

Rok 2012

I. štvrťrok


Poradové číslo                    Predmet zákazky                                                       Hodnota zákazky v €                                                        Identifikácia úspešného uchádzača

1.                                             Čierne uhlie                                                          2.173,38 €                                                                      OBCHOD S PALIVOM,s.r.o.,Nám. M. R. Štefánika 30, Brezno  977 01          

2.                                             Vodné, stočné                                                      1.438 €                                                                           Stredos.vod.prev.spol., a.s., Partizánska cesta 5,B.Bystrica  974 01                             

3.                                             Hnedé uhlie – kocka MŠ                                       1.081,72 €                                                                       TERAPO – uhoľné sklady s.r.o.,Borovicová 13, B.Bystrica  974 05                     

4.                                             Hnedé uhlie MŠ                                                    1.918,40 €                                                                      OBCHOD S PALIVOM,s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 30, Brezno  977 01          

5.                                             Čierne uhlie – kocka                                              2.128,98 €                                                                      OBCHOD S PALIVOM,s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 30, Brezno  977 01

III. štvrťrok


Poradové číslo                    Predmet zákazky                                                       Hodnota zákazky v €                                                        Identifikácia úspešného uchádzača

1.                                            Rekonštrukcia komína v ZŠ                                    2.076,04 €                                                                      Marián Majer, Hlavná 249/43, Hrochoť 97637

2.                                            Rekonštrukcia podlahy v ŠKD                                5.649,10 €                                                                      ŠIMKO-DREVOREZ, s.r.o., Námestie A.Sládkoviča 336/5, Hrochoť 976 37

3.                                            Rekonštrukcia podlahy v kancelárii                         2.320,33 €                                                                      ŠIMKO-DREVOREZ, s.r.o., Námestie A. Sládkoviča 336/5, Hrochoť 976 37

4.                                            Nákup nábytku RŠ                                                3904,44 €                                                                       ZOFF spol. s r.o., Slnečná 36, Banská Bystrica 974 04

5.                                            Nákup bojlerov MŠ                                                1.349,11 €                                                                      SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 16B, Bratislava  821 04

6.                                            Vodoinštalačný materiál MŠ                                   1009,33 €                                                                      UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, Prievidza 9710

7.                                            Výmena žľabov, klamp. práce                                1.384 €                                                                          Marián Považanec, Hrochoť 103, Hrochoť  976 37

IV. štvrťrok


Poradové číslo                    Predmet zákazky                                                       Hodnota zákazky v €                                                        Identifikácia úspešného uchádzača

1.                                           Hnedé uhlie kocka MŠ                                            1.710,19 €                                                                    OBCHOD S PALIVOM, s. r. o., Nám. Gen. M. R. Štefánika 30, Brezno  977 01

2.                                           Nábytok do kancelárie                                             2.490 €                                                                        Peter Kyseľ, Samporská 1470/8, Sliač  962 31

3.                                           Nákup nábytku do ŠKD                                           1.995,48 €                                                                    Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870, Komárno  945 01                       

4.                                           Čierne uhlie – ZŠ                                                    3.036,96 €                                                                    OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Nám. Gen. M. R. Štefánika 30, Brezno 977 01  

5.                                           Nábytok do tried – ZŠ                                             3.132,96 €                                                                    Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870, Komárno  945 01                      

6.                                          Hnedé uhlie – MŠ,ŠJ                                               1.776 €                                                                        TERAPO – uhoľné sklady s.r.o., Borovicová 13, B.Bystrica  974 05                     

7.                                          Čierne uhlie –ZŠ                                                      1.198,80 €                                                                   TERAPO – uhoľné sklady s.r.o., Borovicová 13, B.Bystrica  974 05  

8.                                          Výroba a pevné osadenie plast.výr.                            2.432,47 €                                                                   STAVEX-PLAST, spol. s r.o., Majerská cesta 92/A, B. Bystrica  974 01          

9.                                          Interaktívna tabuľa + príslušenstvo                             2.754,98 €                                                                   TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o., Plynárenská 2, Bratislava  821 09                     

10.                                        Žalúzie vertikálne 2,8m                                             1.040,59 €                                                                   ZOFF, spol. s r.o., Slnečná 36, Banská Bystrica  974 04

11.                                        Nábytok do kancelárie                                              1.422,84 €                                                                   ZOFF, spol. s r.o., Slnečná 36, Banská Bystrica  974 04

 

Rok 2013

I. štvrťrok


Poradové číslo                    Predmet zákazky                                                       Hodnota zákazky v €                                                        Identifikácia úspešného uchádzača

1.                                          Čierne uhlie – kocka                                                 2.841,60 €                                                                  OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova ulica 37/A,B.B. 97405                  

2.                                          Čierne uhlie                                                             1.409,70 €                                                                  OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova ulica 37/A,B.B. 97405

II. štvrťrok


Poradové číslo                    Predmet zákazky                                                       Hodnota zákazky v €                                                        Identifikácia úspešného uchádzača

1.                                         Nákup serveru                                                          1.300 €                                                                       MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37,B.Bystrica  974 05

 

III. štvrťrok

__________


Poradové číslo                    Predmet zákazky                                                       Hodnota zákazky v €                                                        Identifikácia úspešného uchádzača

1.                                         Stavebné práce - rekonštrukcia dlažby                         5.044,63 €

                    ŠIMKO-DREVOREZ, s.r.o., Nám. A. Sládkoviča 336/5, Hrochoť  976 37

2.                                         Stavebné práce - oprava steny                                     1.334,98 €

                    Marián Majer, Hlavná ulica 249/43, Hrochoť  976 37

3.                                         Stavebné práce - rekonštrukcia podlahy                        5.148,62 €

                    János Szunyogh, Hrochoť 105,  976 37

4.                                         Stavebné práce - rekonštrukcia dlažby                         2.785,42 €                

                    ŠIMKO-DREVOREZ, s.r.o., Nám. A. Sládkoviča 336/5, Hrochoť  976 37

5.                                         Nákup ležadiel stohovateľných                                    1.576,- €

                    Baribal s.r.o., Kežmarská 2134/21, Levoča  054 01

 

IV. štvrťrok 


Poradové číslo                    Predmet zákazky                                                       Hodnota zákazky v €                                                        Identifikácia úspešného uchádzača

1.                                         Dodávka čierneho uhlia                                                 2.801,64 €

                    OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova ulica 37/A,B.B. 974 05

2.                                         Nákup nábytku                                                            3.783,05 €

                    Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, Komárno  945 01

3.                                         Elektrická energia                                                        2.655,30 €

                    Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  010 47

 

Rok 2014

 

I. štvrťrok 


Poradové číslo                    Predmet zákazky                                                       Hodnota zákazky v €                                                        Identifikácia úspešného uchádzača

1.                                         Dodávka čierneho uhlia                                                 2.242,20 €

                    TERAPO - UHOĽNÉ SKLADY, s.r.o., Borovicová 13, B.Bystrica  974 05

2.                                         Oprava strechy                                                            53.043,24 €

                    SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva  962 12

3.                                         Stavebné práce                                                            12.500,- €

                    SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva  962 12

 

II. štvrťrok


 

Poradové číslo                    Predmet zákazky                                                       Hodnota zákazky v €                                                        Identifikácia úspešného uchádzača

1.                                         Rekonštrukcia a modernizácia                                         8.330,21 €

                    SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva  962 12

2.                                         Rekonštrukcia a modernizácia                                         9.359,52 €

                    SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva  962 12

3.                                         Rekonštrukcia a modernizácia                                         8.203,82 €

                    SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva  962 12

 

III. štvrťrok 


Poradové číslo                    Predmet zákazky                                                       Hodnota zákazky v €                                                        Identifikácia úspešného uchádzača

1.                                         Stavebné opravy tried                                                   2.600,- 

                    Štefan Báchorík, Ponická cesta 7, Poniky  976 33

 

IV. štvrťrok 


Poradové číslo                    Predmet zákazky                                                       Hodnota zákazky v €                                                        Identifikácia úspešného uchádzača

1.                                         Dodávka čierneho uhlia                                                 2.743,92 €

                    OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova ulica 37/A,B.B. 974 05

2.                                         Dodávka a montáž vzduchotechniky                               2.912,71 €

                    KLIMA KOMPLET s.r.o., Partizánska cesta 71, B. Bystrica  974 01

              

             

Od 1. 1. 2015 sú zákazky zverejňované na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.                           

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča
    Pod kostolom 332/25, 976 37 Hrochoť
  • +421 48 4190112 , 0905657040

Fotogaléria