• Otváranie školy od 19.4.2021 Aktualizované!!!

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      • od 19.4.2021 sa vracajú do školy žiaci 8. a 9. ročníka,
      • od 26.4.2021 nastupujú všetci žiaci druhého stupňa, teda aj ročníky 5.-7. !!!

      Podmienkou nástupu žiakov 2. stupňa je negatívny PCR / antigénový test žiaka a test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti alebo výnimka z testovania.

      Výnimku z testovania má:

      1. osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie staršom ako 3 mesiace,
      2. osoba zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

      Rodičia so žiakmi sa môžu dať otestovať v sobotu 17.4.2021 v MOMke, ktorá je zriadená na škole.

      Prosíme zákonných zástupcov o vyplnenie bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu každých 7 dní v EduPage v sekcii ŽIADOSTI a VYHLÁSENIA. Návod pre rodičov žiakov 2. stupňa TU. Dá sa to urobiť aj cez aplikáciu v mobile. Kto túto možnosť nemá, odovzdá vyhlásenie v papierovej podobe.

      Škola od otvorenia daného ročníka nebude poskytovať dištančné vzdelávanie. Rodič môže ospravedlniť najviac 5 po sebe idúcich vymeškaných vyučovacích dní.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, ktorý zverejníme v priebehu tohto týždňa.

      Škola bude postupovať podľa usmernení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR. Žiakom poskytneme potrebný čas na dovysvetľovanie a zopakovanie učiva. Známkou sa bude hodnotiť len učivo, ktoré bude dostatočne precvičené a zopakované.

      Žiaci ktorí majú záujem o obedy nech sa nezabudnú prihlásiť !!!

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19.4.2021

      Vyhlasenie_bezinfekcnosti_-_2._stupen.pdf

     • VESMÍR OČAMI DETÍ 2021

     • V mesiaci marec sa naši malí výtvarníci z 1.- 4.ročníka venovali téme nekonečného a záhadného vesmíru. Nakreslili a namaľovali veľa krásnych prác. V školskom kole sme vybrali 10 prác, ktoré našu školu reprezentujú v okresnom kole súťaže Vesmír očami detí 2021. Veríme, že sa porote budú naše práce páčiť.