• Otvorenie školy po prázdninách

     • Vážení rodičia,

      dnes končia žiakom jarné prázdniny a v pondelok sa opäť otvoria brány našej školy. Na prezenčnú výučbu nastúpia žiaci prvého stupňa, v dištančnej výučbe pokračujú žiaci na druhom stupni.

      V pondelok pri nástupe do školy budeme od rodiča vyžadovať podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu aj výsledok negatívneho testu aspoň jedného z rodičov. Za splnenia týchto podmienok môže žiak nastúpiť do školy.

      Rodičia sa môžu prísť otestovať v sobotu do MOM zriadenej obcou Hrochoť v priestoroch druhého stupňa ZŠ. Využiť však môžu ktorékoľvek testovacie miesto na Slovensku.

      Tešime sa na všetkých našich malých žiačikov a verím, že aj oni sa tešia na svojich spolužiakov, s ktorými budú spoločne a ľahšie nadobúdať vedomosti potrebné k životu.

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_1.stupen_a_MS.docx

     • Dôležitý oznam k otvoreniu MŠ a prvého stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia,

      v súlade s Covid automatom, rozhodnutiami epidemiológov a ministra školstva od 8. februára 2021 otvárame bránu školy pre žiakov 1. stupňa základnej školy a deti materskej školy. Zabezpečená bude aj prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne tak, ako pred prerušením vyučovania. 

      Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní a vypísanie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. Negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci školy. Prílohou čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti bude kópia negatívneho testu na Covid-19.

      K doručeniu Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti môžete využiť aplikáciu EduPage a z rodičovského konta nám ich môžete poslať elektronicky. Rovnako môžete odoslať aj potvrdenie o negatívnom teste.
      Zároveň Vás chceme informovať, že bude možnosť prísť v pondelok ráno 8.2.2021 spolu s dieťaťom a potrebné Čestné vyhlásenie vyplniť a podpísať osobne.

      Výnimku z testovania bude mať pravdepodobne osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace. (Výnimky bude riešiť vyhláška hygienika.)

      Vstup do budovy školy bude žiakom umožnený od 7:30 hodiny a vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, o ktorom budú rodičov informovať triedni učitelia (žiak je povinný počas činnosti v škole nosiť ochranné rúško a zároveň mať k dispozícii náhradné). Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter (dezinfekcia rúk a meranie teploty).

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa prostredníctvom školského Edupage. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      S úctou vedenie školy.

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_1.stupen_a_MS.docx


     • Otvorenie MŠ a ZŠ pre žiakov prvého stupňa od 8.2.2021

     • Vážení rodičia, vláda rozhodla o postupnom otváraní škôl a tak od 8.2.2021 môžu nastúpiť deti do Materskej školy a žiaci prvého stupňa do Základnej školy na prezenčné vzdelávanie, za splnenia istých podmienok. Podmienkou nástupu je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka/dieťaťa a podpísanie čestného prehlásenia rodiča o negatívnom teste. (bude k dispozícii, keď ho zverejní ministerstvo)

      Verím, že je v záujme každého rodiča, aby sa jeho dieťa vzdelávalo v normálnych podmienkach školy spolu so svojimi spolužiakmi a preto sa dajú otestovať. Otestovať sa môžu v priestoroch druhého stupňa ZŠ v sobotu 6.2.2021 v čase od 8:00 do 20:00. V prevádzke bude obecná MOMka a rezervácia na testovanie by mala byť prístupná aj cez systém Bookio, tak ako to bolo pri celoplošnom testovaní.

      Informácie budeme priebežne aktualizovať!